Огірко Ігор Васильович

 

Тести з Прикладної математики Групи ТК - 33
Тести з прикладної математики
1.Групування-
a)процес систематизації первинних даних з метою добування інформації
б)розміщення результатів вимірів в порядку зростання або спадання
в)процес систематизації вторинних даних з метою добування інформації
г)процес систематизації даних
2.Статистичне спостереження-
a)планомірний збір даних,що характеризують об'єкт
б)підготовча частина і передбачає систематизацію,групування даних
в)спостереження,що характеризує систематизацію
г)статистична підготовка планомірних даних
3.Фізикометрія-
a)розділ прикладної математики,фізики,статистики
б)розділ вищої математики
в)наука,що вивчає фізику і геометрію
г)розділ прикладної математики,будови геометрії людини
4.Медіана-
a)ознака Х коли одна половина експериментальних знаків менша її,а друга половина більша
б)розміщення результатів вимірів в порядку зростання або спадання
в)підготовча частина, яка передбачає групування даних
г)ознака,яка зустрічається у вибірці найбільше часто
5.Мода-
a)ознака,яка зустрічається у вибірці найбільш часто
б)ознака Х коли одна половина експериментальних знаків менша її,а друга половина більша
в)наука,що вивчає стиль в житті
г)стовпчаста діаграма
6.Середнє арифметичне-
a)основна характеристика вибірки,ділення суми всіх результатів,вимірів на обсяг вибірки
б)ділення суми всіх результатів
в)основна характеристика вибірки,яка зустрічається найбільш часто
г)середнє значення числа у вибірці
7.Статистичне зведення і групування-
a)підготовча частина і передбачає систематизацію,групування даних
б)проводиться з використанням математичних методів,конструкцій
в)планомірний збір даних,що характеризує обєкт
г)масовий вимір однорідних обєктів
8.Статистичне спостереження-
a)планомірний збір даних,що характеризує обєкт
б)планомірний збір даних,що нехарактеризує обєкт
в)підготовча частина і передбачає систематизацію,групування даних
г)проводиться з використанням математичних методів,конструкцій
9.Вибірка - це
а) сукупність однорідних величин яка доступна для вимірів;
б) безмежна кількість однорідних вимірів;
в) сукупність однакових чисел;
г) сукупність різних величин, які доступні для вимірів;
10. Розділи комбінаторики - це
а) сполуки, розміщення, переустановки;
б) фізікометрія, економікометрія, антропометрія;
в) заперечення, диз’юрція, кон’юрція;
г) природничі науки;
11. Граф - це
а) множина ліній і вершин з’єднаних між собою;
б) множина випадкових чисел;
в) графічне зображення події;
г) множина ліній або вершин з’єднаних між собою;
12. Хто був засновником математичної логіки?
а) Арістотель;
б) Платон;
в) Чарльз Морс;
г) Альберт Ейнштейн;
13. Гістограма - це
а) стовпчата діаграма;
б) графік в статистиці;
в) граф, який складається з однієї множини;
г) ламаний графік;
14. Імплікація - це
а) випливання;
б) логічне множення;
в) логічна сума;
г) рівносильність;
15. Математичні моделі поділяються на:
а) абстрактні і фізичні;
б) діаграми і графіки;
в) знаки і символи;
16. Геометричне позначення множин:
а) круг Ейлера;
б) кон’юрція;
в) математична множина;
17. Незв’язаний граф - це
а) граф, який складається з декількох підмножин;
б) граф, який складаеться з однієї підмножини;
в) граф, який складається з декількох множин і підмножин;
г) граф, який складається з однвієй множини;
18. Що називається генеральною сукупністю в прикладній математиці:
а) це безмежна кількість однорідних вимірів;
б) це розділ науки на стику будови людини і вимірювання;
в) це набір неоднотипних елементів;
г) це набір однотипних елементів;
19. Вихідними поняттями математичної статистики є:
а) вибірка і генеральна сукупність;
б) вибірка і середнє арифметичне;
в) вибірка і мода;
г) генеральна сукупність і полігон;
20. Кумолята - це
а) графік;
б) діаграма;
в) стовпець;
г) рядок;
21. Вибірка-це
а) Сукупність однорідних величин,яка доступна для вимірювання.
б) Сукупність різних величин величин яка доступна для вимірювання
в) Безмежна к-ть однотипних вимірів
г) Сукупність однорідних величин яка недоступна для виміру.
22. Групування - це:
а) Процес систематизації первинних даних з метою добування інформації яка в них міститься.
б)Число обєктів спостеереження.
в)Сукупність однорідних величин.
г)Сукупність обєктів.
23. Гістограма - це:
а)Стовпчаста діаграма.
б)Графік в статистиці.
в)Графік який складається з однієї множини.
24. Статистичні спостереження - це:
а)планомірний збір даних що характеризують обєкт що вивчається.
б)сукупність різних величиняка доступна для вимірівю
в)розміщення результатів вимірів в порядку зниження або спадання.
г)збір даних,яка доступна для вимірювання.
25. Симіотика наука про:
а)людину
б)знаки
в)літературу
г)графіку
26. Математична статистика це:
а)розділ хімії
б)розділ прикладної математики
в)розділ фізики
г)розділ лінйної алгебри
27. В математичній статистиці вивчають методи
а) збору
б)розбору
в)підбору
г)забору
28. Статистика - це
а)збір даних
б) написання даних
в) Безмежна к-ть однотипних вимірів
г) Сукупність однорідних величин яка недоступна для виміру.
29. Статистика зявилася:
а) 4000 до н ери
б) 2000 до н. Ери
в) 1000 до н. Ери
г) 3000 до н. Ери
30. Чи є задачі у прикладній математиці
а) є
б) завжди є
в) нема
31. Фізика поділяється на
а) повну неповну
б) якісну кількісну
в) цілу часткову
г) без поділу
32. Коли натуральне число В є дільником натурального числа А, якщо
a) а=вс
b) а=в/с
c) а=в-с
d) а=в+с
33.Фізичні моделі - це
а) макети, фізичні явища
б) математичні явища
в) рівняння
г) функція
34.Наукометрія -це
а) застосування статистичних методів
б) наука про множин
в) наука про програмування
г) наука про статистику
35. Які числа наз. Натуральними
а) числа використані при лічбі
в) цілі числа
б)дробові числа
г) відємними числами
36. Множина - це
а) набір однотонних елементів
б) висловлення
в) розділ з прикладної математики
г) діаграма
37. Які цифри називаються парними
а) 0,2,4,6,8,
б) 1,3,5,7,
в) -1,-3,-5,-7,
г) -1,4; -1,6; -1,8
38. Яким законом підпорядкованое додавання натуральних чисел
а) переставному та сполучному
б) Гука та Ламбера
в) ніякому
г) любий закон з вищої математики
39. Орієнтований граф - це
а) коли кожна дуга має відповідний напрямок
б) складається з декількох підмножин звязаних між собою
в) має лише вершини і лінії
г) є скінченний і нескінченний
40. Розділ що вивчає числа
а) теорія чисел
б) сполуки
в) величини
г) лінії
41. Валеологія - це
a) наука про людину
б) наука про графи
в) сукупність величин
г) наука про хімічні елементи
42.Вихідні поняття математичної статистики:
a)вибірка і генеральна сукупність
б)вибірка і середнє арифметичне
в)вибірка і мода
г)генеральна сукупність і полігон
43.Кожен круг Ейлера-це:
a)знання з конкретного предмету
б)знання з математики
в)знання з усіх предметів
г)знання лише з геометрії
44.Від чого залежить розмір круга Ейлера?
a)від кількості конфесій
б)від множин
в)від кількості кругів
г)від розміру попереднього круга
45.Якщо Р(А)=0, то:
a)подія неможлива
б)подія достовірна
в)подія завжди можлива
г)подія недостовірна
46.Астрологи вважають,що у світі існує ... Координат
а)11
б)10
в)7
г)5
47.Конюкція- це:
a)логічна множення
б)логічна сума
в)логічна різниця
г)логічна частка
48.Дизюкція- це:
a)логічна сума
б)логічна множення
в)логічна різниця
г)логічна частка
49.Скільки всього дій має математична логіка?
a)8дій
б)5дій
в)10дій
г)15дій
50.Незв'язаний граф- це:
a)граф, складається з декількох підмножин
б)граф, складається з однієї підмножини
в)граф, складається з декількох множин і підмножин
г)граф, складається з однієї множини
51.Хто є засновником математичної логіки?
a)Арістотель
б)Архімед
в)Мендєлєєв
г)Ампер
52.Андрагогіка - це підхід навчання до
а)дорослих
б)дітей
в)людей похилого віку
53.Підмножина - це
а)множина одної з підгруп
б)набір елементів
в)набір закодованих символів
г)набір букв
54.Теорія множин - це
а)розділ математики
б)розділ хімії
в)розділ фізики
г)розділ геометрії
55.Генеральна сукупність - це
а)універсальна множина значень (проявів)цього явища
б)сукупність первинних значень
в)безмежна кількість розділів
г)кількість всіх елементів вибірки
56.Полігон частот - це
а)ламана лінія, що зєднує точки з координатами (Хі,Nі)
б)розміщення результатів вимірів в порядку зростання або спадання
в)розміщення ліній в порядку спадання
г)розміщення точок, що зєднують лінію
57. Ризикометрія- це?
а) економічні ризики, фінансові ризики, медичні ризики.
б) фінансові ризики;
в) медичні ризики;
г) економічні ризики;
58. Графи модулюють в ПК за допомогою:
а) логарифмів.
б) математичних формул.
в) матриць.
г) косинусів.
59. Матиматич на логікапоявилася:
а) 300р.до н.е.
б) 500р. до н.е.
в) 100р. до н.е.
г) 4000р.до н.е.
60. Розділ комбінаторики це- ?
а) переміщення.
б) заперечення.
в) рівносильність.
г) випливання.


Создан 14 дек 2009  Комментарии       
Всего 1, последний 7 лет назад
olkurtyak 21 фев 2011 ответить
Дякую. дуже гарні тести. Грамотно складені.
olkurtyak@ukr.net
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником